ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διάλογος μεταξύ των Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

(1)Εγκύκλιος Αναπληρωτών-Ωρομισθίων 2011-2012 - (2) ΣΕΛΕΤΕ

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Γεια σας,
1)Έχετε ακούσει τίποτα για το τι θα γίνει με τους αναπληρωτές-ωρομίσθιους της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012; Θα βγει εγκύκλιος;

2)Σχετικά με την Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας τι θα γίνει;

Είμαι Οικονομολόγος χωρίς Σελέτε και θα ήθελα να μάθω για το αναγκαίο πιστοποιητικό επάρκειας που πρέπει να έχουμε μέχρι το 2014 και που μπορεί να δοθεί από ειδικά προγράμματα που θα γίνουν στα Πανεπιστήμια. Σας παραθέτω την σχετική εγκύκλιο :

Εγκύκλιος για την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας- τι ισχύει για τους πτυχιούχουςπου επιθυμούν να διορισθούν στα ελληνικά σχολεία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς
τον αριθμό πρωτοκόλλου
Μαρούσι, 15/ 4 / 2011 Μαρούσι,
46820 /Δ1

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.908/ / Η


Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Τ.Μπούνια
Τηλέφωνο: 210 3443425
Email: tmpounia@minedu.gov.gr
ΠΡΟΣ: Τους Πρυτάνεις των
Πανεπιστημίων
Έδρες τους


ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας


Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. και καταρτίζεται με Απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι τα ως άνω Προγράμματα αφορούν στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθόσον σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3, η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. πιστοποιεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων τους.

Ανταποκρινόμενοι σε σχετική εκ μέρους σας αίτηση και προκειμένου τα Ιδρύματά σας να βοηθηθούν στην άσκηση της προαναφερθείσας αποφασιστικής αρμοδιότητας κατάρτισης των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θέτουμε υπ’ όψιν σας με την παρούσα ένα μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών
σχεδιασμού, καθώς και υλοποίησης των εν λόγω Προγραμμάτων, με απόλυτο, σε κάθε περίπτωση σεβασμό στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων σας.
Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν προϊόν: α) μελέτης από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου, και β) σχετικών προτάσεων που υπεβλήθησαν από ορισμένα Πανεπιστήμια. Αναλυτικά:


1. Βασικές εκπαιδευτικές παραδοχές για τη δημιουργία του συστήματος

1.1. Η βασική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται στο εσωτερικό των Πανεπιστημίων στο επίπεδο της Σχολής.
1.2. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δέον όπως δομηθεί και συγκροτηθεί από 8-10 εξαμηνιαία μαθήματα, τα οποία θα αναπτύσσονται από το πέμπτο έως και το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.
1.3. Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης είναι σκόπιμο να αποτελείται από δύο ενότητες μαθημάτων:
• την ενότητα των μαθημάτων υποδομής (για παράδειγμα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και
• την ενότητα μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής (για παράδειγμα, Διδακτική των Μαθηματικών, της Ιστορίας, Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικές Εφαρμογές ειδικών αντικειμένων) - Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης η οποία ενσωματώνεται στο Πρόγραμμα με βάση τις δυνατότητες των Πανεπιστημίων.
1.4. Τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάσσονται στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής βάσει του ΦΕΚ διορισμού τους.
1.5. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα, επιτρέπει στον/την κάτοχό του συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού.


2. Δομή και οργάνωση του συστήματος
2.1. Τα Πανεπιστήμια, αν οι απόφοιτοί τους επιθυμούν να εξασφαλίσουν ως επαγγελματική προοπτική αυτή του/της εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δέον όπως συγκροτήσουν Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.), η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.
2.2. Η ΕΕΕ κρίνεται σκόπιμο να είναι πενταμελής με Πρόεδρο και Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο στη βαθμίδα του Καθηγητή, και τρία ακόμη μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο από το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, επιλεγόμενα από τη Σύγκλητο ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.
2.3. Οι Σχολές, προκειμένου να προσφέρουν στους αποφοίτους /τις φοιτητές/τριές τους τη δυνατότητα απόκτησης του εν λόγω Πιστοποιητικού είτε θα καταρτίζουν Προγράμματα που θα υποβάλλονται στην ΕΕΕ είτε θα απευθύνονται στην ΕΕΕ για να συντονίσει την από κοινού ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων με άλλες Σχολές.
2.4. Στην πρώτη περίπτωση η Σχολή, σε συνεργασία με την ΕΕΕ, επιλέγει διδάσκοντες/ουσες με γνωστικά αντικείμενα συμβατά με τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος και οργανώνει τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Στη δεύτερη περίπτωση η ΕΕΕ επιλέγει, σε συνεργασία με τις Σχολές διδάσκοντες/ουσες, με γνωστικά αντικείμενα συμβατά με τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος και οργανώνει τη διεξαγωγή των μαθημάτων με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου.
2.5. Οι μονάδες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό θα πιστώνονται στο φοιτητή/τρια και θα συνυπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου (περ. β΄ αρθρο 3).
2.6. Η ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή του Πιστοποιητικού από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Ο βαθμός του Πιστοποιητικού προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων.
2.7. Το Υπουργείο θα ενισχύει τα Πανεπιστήμια με Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (διοικητική στελέχωση, πάγιες δαπάνες, υλικοτεχνική υποδομή, έξοδα μετακίνησης διδασκόντων για τα Πανεπιστήμια με γεωγραφική διασπορά) για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας των ΕΕΕ και θα ανταποκρίνεται σε τεκμηριωμένες προτάσεις των ΕΕΕ για πιστώσεις συμβασιούχων διδασκόντων.
Σε περίπτωση κωλύματος της Συγκλήτου η αρμοδιότητα λήψης των Αποφάσεων μεταφέρεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο.


3. Ειδικές ρυθμίσεις

3.1. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να επιλέξουν την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος με μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή με μεικτή εκπαιδευτική διαδικασία.
3.2. Μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν σε Τμήματα, των οποίων οι απόφοιτοι/ες κατευθύνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και που έχουν γνωστικά αντικείμενα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, συμβατά με τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών, επιλέγονται κατά προτεραιότητα ως διδάσκοντες/ουσες.

Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Κουλαϊδής


Εσωτ. Διανομή
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Αναπληρώτριας Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Πανάρετου
Γραφείο Υφυπουργού κ. Χριστοφιλοπούλου
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γραφεία κ.κ. Ειδικών Γραμματέων
Γενική Δ/νση Δ/σης Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Στατιστικής και Οργάνωσης Π.Ε.
Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Admin


Admin
Δες το παρακάτω έγγραφο του υπουργείου:

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=38571

Και η εγκύκλιος των προσλήψεων, αν σε ενδιαφέρει:

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=38498

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://economyteachers.forumgreek.com
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!!

ΜΗΠΩΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011-2012 ???

Α)ΕΡΩΤΗΜΑ: π.χ. ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΖΗΤΑΕΙ :

ΚΛΑΔΟ , ΟΜΑΔΟΠ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ Σ΄ΑΥΤΑ??

ΜΗΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ, ΚΛΑΔΟ: ΠΕ09 ??
ΟΜΑΔΟΠ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ09.00 ??
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ??
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ : ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ),ΑΡΑ π.χ. ΣΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΓΡΑΨΩ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ) – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ??

Β)ΕΡΩΤΗΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΧΕΙ 30 ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ (http://www.paideia-ergasia.gr/anaplirotes2011/115-ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ) ΟΤΙ :

<<Φέτος δηλώνονται 30 περιοχές ή πλήρους ωραρίου ή μειωμένου. Δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορεί για παράδειγμα ένας υποψήφιος να συμπλήρωσει περιοχές μόνο ακω ή και το αντίστροφο. Να θυμίσουμε ότι στην εγκύκλιο του 2010-2011 οριζόταν 20 περιοχές ακω και 20 αμω. Φέτος έχουμε άρση αυτού του περιορισμού. Αξίζει να δηλώσετε πολλές περιοχές κανονικού ωραρίου και 5-6 περιοχές μειωμένου ωραρίου που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας αφού οι μισθολογικές απολαβές του αναπληρωτών αμω είναι στα 700-750 ευρώ.>>
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ακω ΚΑΙ αμω ???

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ(ΔΕΣ http://www.alfavita.gr/artro.php?id=38498)

<<1. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

3. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές περιοχές της Β
θμιας Εκπαίδευσης.

4. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

5. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

6. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

7. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04).>>

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ???

Γ)ΕΡΩΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ 52 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ :

Στο πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γυμνάσια και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
Στο Πεδίο «Β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ» δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης ωρομισθίων ΜΙΑΣ (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (π.χ. Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, κ.λπ.) για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια [για πρόσληψη και για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.)], την Εκκλησιαστική Εκπ/ση, τη Σιβιτανίδειο Σχολή και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Υ.Γ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 15/07/2011 !!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Admin


Admin
Δες την σχετική ανακοίνωση στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=41958

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://economyteachers.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης